Jérémie 6:28-30
28
כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה׃
29
נחר מפח מאשתם עפרת לשוא צרף צרוף ורעים לא נתקו׃
30
כסף נמאס קראו להם כי מאס יהוה בהם׃
Lamentations 4:1
איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות׃
Lamentations 4:2
בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר׃
Ezechiel 22:18-22
18
בן אדם היו לי בית ישראל לסוג כלם נחשת ובדיל וברזל ועופרת בתוך כור סגים כסף היו׃
19
לכן כה אמר אדני יהוה יען היות כלכם לסגים לכן הנני קבץ אתכם אל תוך ירושלם׃
20
קבצת כסף ונחשת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור לפחת עליו אש להנתיך כן אקבץ באפי ובחמתי והנחתי והתכתי אתכם׃
21
וכנסתי אתכם ונפחתי עליכם באש עברתי ונתכתם בתוכה׃
22
כהתוך כסף בתוך כור כן תתכו בתוכה וידעתם כי אני יהוה שפכתי חמתי עליכם׃
Osée 6:4
מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך׃
Osée 4:18
סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה׃
2 Corinthiens 2:17
כי אנחנו איננו כמו הרבים העשים סחורה בדבר האלהים כי אם מתוך ישר לבב ומאלהים לפני אלהים נדבר במשיח׃