×

Erreur

AutoTweet NG ZefaniaBible - Verse Plugin - AutoTweet NG Component is not installed or not enabled.
Génèse 1:29
ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃
Génèse 1:30
ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן׃
Génèse 3:17-19
17
ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך׃
18
וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה׃
19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
Psaumes 104:14
מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ׃
Psaumes 104:15
ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד׃
Psaumes 115:16
השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני אדם׃
Proverbes 13:23
רב אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט׃
Proverbes 27:23-27
23
ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים׃
24
כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור דור׃
25
גלה חציר ונראה דשא ונאספו עשבות הרים׃
26
כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים׃
27
ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך׃
Proverbes 28:19
עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף רקים ישבע ריש׃
Jérémie 40:10-12
10
ואני הנני ישב במצפה לעמד לפני הכשדים אשר יבאו אלינו ואתם אספו יין וקיץ ושמן ושמו בכליכם ושבו בעריכם אשר תפשתם׃
11
וגם כל היהודים אשר במואב ובבני עמון ובאדום ואשר בכל הארצות שמעו כי נתן מלך בבל שארית ליהודה וכי הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן׃
12
וישבו כל היהודים מכל המקמות אשר נדחו שם ויבאו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה ויאספו יין וקיץ הרבה מאד׃
1 Samuel 8:12-17
12
ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו׃
13
ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות׃
14
ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו׃
15
וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו׃
16
ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו׃
17
צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים׃
1 Rois 4:7-23
7
ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חדש בשנה יהיה על אחד לכלכל׃
8
ואלה שמותם בן חור בהר אפרים׃
9
בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן׃
10
בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר׃
11
בן אבינדב כל נפת דאר טפת בת שלמה היתה לו לאשה׃
12
בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם׃
13
בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת׃
14
אחינדב בן עדא מחנימה׃
15
אחימעץ בנפתלי גם הוא לקח את בשמת בת שלמה לאשה׃
16
בענא בן חושי באשר ובעלות׃
17
יהושפט בן פרוח ביששכר׃
18
שמעי בן אלא בבנימן׃
19
גבר בן ארי בארץ גלעד ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ׃
20
יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים׃
21
ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו׃
22
ויהי לחם שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח׃
23
עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים׃
1 Chroniques 27:26-31
26
ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן כלוב׃
27
ועל הכרמים שמעי הרמתי ועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי׃
28
ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ועל אצרות השמן יועש׃
29
ועל הבקר הרעים בשרון שטרי השרוני ועל הבקר בעמקים שפט בן עדלי׃
30
ועל הגמלים אוביל הישמעלי ועל האתנות יחדיהו המרנתי׃
31
ועל הצאן יזיז ההגרי כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד׃