×

Erreur

AutoTweet NG ZefaniaBible - Verse Plugin - AutoTweet NG Component is not installed or not enabled.
Génèse 28:20
וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש׃
Génèse 35:1
ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך׃
Génèse 35:3
ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי׃
Nombres 30:2
איש כי ידר נדר ליהוה או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה׃
Deutéronome 23:21-23
21
כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא׃
22
וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא׃
23
מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך׃
Psaumes 50:14
זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך׃
Psaumes 76:11
נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כל סביביו יובילו שי למורא׃
Psaumes 119:106
נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך׃
Esaïe 19:21
ונודע יהוה למצרים וידעו מצרים את יהוה ביום ההוא ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר ליהוה ושלמו׃
Matthieu 5:33
עוד שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תשבע לשקר ושלם ליהוה שבעותיך׃
Psaumes 147:10
לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה׃
Psaumes 147:11
רוצה יהוה את יראיו את המיחלים לחסדו׃
Malachie 1:10
מי גם בכם ויסגר דלתים ולא תאירו מזבחי חנם אין לי חפץ בכם אמר יהוה צבאות ומנחה לא ארצה מידכם׃
Hébreux 10:6
עולה וחטאה לא שאלת׃
Psaumes 66:13
אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי׃
Psaumes 66:14
אשר פצו שפתי ודבר פי בצר לי׃
Psaumes 116:14
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
Psaumes 116:16-18
16
אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׃
17
לך אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא׃
18
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
Jonas 2:9
ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה׃