1 Rois 1:1
והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו׃
1 Rois 1:2
ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך׃