Ecclesiaste 3:21
מי יודע רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ׃
Ecclesiaste 6:6
ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל מקום אחד הכל הולך׃
Ecclesiaste 9:10
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה׃
Génèse 25:8
ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו׃
Génèse 25:17
ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו׃
Nombres 27:13
וראיתה אתה ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך׃
Job 7:9
כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה׃
Job 17:13
אם אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי׃
Job 30:24
אך לא בעי ישלח יד אם בפידו להן שוע׃
Psaumes 49:14
כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר וצירם לבלות שאול מזבל לו׃
Génèse 3:19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
Job 10:9
זכר נא כי כחמר עשיתני ואל עפר תשיבני׃
Job 10:10
הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני׃
Job 34:15
יגוע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב׃
Psaumes 104:29
תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון׃
Daniel 12:2
ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃