Psaumes 33:11
עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר׃
Psaumes 119:90
לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃
Psaumes 119:91
למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃
Esaïe 46:10
מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה׃
Daniel 4:34
ולקצת יומיה אנה נבוכדנצר עיני לשמיא נטלת ומנדעי עלי יתוב ולעליא ברכת ולחי עלמא שבחת והדרת די שלטנה שלטן עלם ומלכותה עם דר ודר׃
Daniel 4:35
וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃
Actes 2:23
אתו הנמסר על פי עצת האלהים הנחרצה וידיעתו מקום לקחתם ובידי רשעים הוקעתם והרגתם אתו׃
Actes 4:28
לעשות את אשר ידך ועצתך מקדם גזרה להיות׃
Romains 11:36
הלא הכל ממנו והכל בו והכל אליו אשר לו הכבוד לעולמים אמן׃
Ephésiens 3:11
על פי עצת עולמים אשר יעץ במשיח ישוע אדנינו׃
Tite 1:2
עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר׃
Jacques 1:17
כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃
Psaumes 76:10
כי חמת אדם תודך שארית חמת תחגר׃
Proverbes 19:21
רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום׃
Proverbes 21:30
אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃
Proverbes 30:6
אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת׃
Esaïe 10:12-15
12
והיה כי יבצע אדני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו׃
13
כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שושתי ואוריד כאביר יושבים׃
14
ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף׃
15
היתפאר הגרזן על החצב בו אם יתגדל המשור על מניפו כהניף שבט את מרימיו כהרים מטה לא עץ׃
Daniel 8:8
וצפיר העזים הגדיל עד מאד וכעצמו נשברה הקרן הגדולה ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמים׃
Daniel 11:2-4
2
ועתה אמת אגיד לך הנה עוד שלשה מלכים עמדים לפרס והרביעי יעשיר עשר גדול מכל וכחזקתו בעשרו יעיר הכל את מלכות יון׃
3
ועמד מלך גבור ומשל ממשל רב ועשה כרצונו׃
4
וכעמדו תשבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמים ולא לאחריתו ולא כמשלו אשר משל כי תנתש מלכותו ולאחרים מלבד אלה׃
Jean 19:10
ויאמר אליו פילטוס אלי לא תדבר הלא ידעת כי יש לאל ידי לצלבך ויש לאל ידי לשלחך׃
Jean 19:11
ויען ישוע לא היתה לך רשות עלי לולא נתן לך מלמעלה לכן עון המסגיר אתי אליך גדול מעונך׃
Jean 19:28-37
28
ויהי מאחרי כן כאשר ידע ישוע כי עתה זה כלה הכל למען ימלא הכתוב כלו אמר צמאתי׃
29
ושם כלי מלא חמץ ויטבלו ספוג בחמץ וישימהו על אזוב ויקריבהו אל פיו׃
30
ויקח ישוע את החמץ ויאמר כלה ויט את ראשו ויפקד את רוחו׃
31
ולמען לא תשארנה הגויות על הצלב ביום השבת כי ערב שבת היה וגדול יום השבת ההוא שאלו היהודים מן פילטוס לשבר את שוקיהם ולהוריד אתם׃
32
ויבאו אנשי הצבא וישברו את שוקי הראשון והשני הנצלבים עמו׃
33
ויבאו אל ישוע ובראתם כי כבר מת לא שברו את שוקיו׃
34
אך אחד מאנשי הצבא דקר בחנית את צדו וכרגע יצא דם ומים׃
35
והראה זאת העיד ועדותו נאמנה והוא יודע כי האמת יגיד למען גם אתם תאמינו׃
36
כי כל זאת היתה למלאת הכתוב ועצם לא תשברו בו׃
37
ועוד כתוב אחר אמר והביט אליו את אשר דקרו׃
Actes 5:39
ואם מאת האלהים היא לא תוכלו להפר אתה פן תמצאו נלחמים את האלהים׃
Psaumes 64:9
וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃
Esaïe 59:18
כעל גמלות כעל ישלם חמה לצריו גמול לאיביו לאיים גמול ישלם׃
Esaïe 59:19
וייראו ממערב את שם יהוה וממזרח שמש את כבודו כי יבוא כנהר צר רוח יהוה נססה בו׃
Apocalypse 15:4
מי לא ייראך יהוה ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגוים יבאו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך׃