Ecclesiaste 1:2
הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל׃
Ecclesiaste 1:14
ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 2:17
ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 4:4
וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 6:12
כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש׃
Ecclesiaste 8:8
אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו׃
Psaumes 62:9
אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד׃