Ecclesiaste 11:7
ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש׃
Ecclesiaste 11:8
כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא הבל׃
Génèse 27:1
ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני׃
Génèse 48:10
ועיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראות ויגש אתם אליו וישק להם ויחבק להם׃
1 Samuel 3:2
ויהי ביום ההוא ועלי שכב במקמו ועינו החלו כהות לא יוכל לראות׃
1 Samuel 4:15
ועלי בן תשעים ושמנה שנה ועיניו קמה ולא יכול לראות׃
1 Samuel 4:18
ויהי כהזכירו את ארון האלהים ויפל מעל הכסא אחרנית בעד יד השער ותשבר מפרקתו וימת כי זקן האיש וכבד והוא שפט את ישראל ארבעים שנה׃
Psaumes 42:7
תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כל משבריך וגליך עלי עברו׃
Psaumes 71:20
אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחיינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני׃
Psaumes 77:16
ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות׃