Ecclesiaste 4:7
ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש׃
Ecclesiaste 5:13
יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עשר שמור לבעליו לרעתו׃
Ecclesiaste 6:1
יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על האדם׃
Ecclesiaste 9:3
זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש כי מקרה אחד לכל וגם לב בני האדם מלא רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל המתים׃
Ecclesiaste 3:16
ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע׃
Ecclesiaste 4:1
ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם׃