Ecclesiaste 5:3
כי בא החלום ברב ענין וקול כסיל ברב דברים׃
Proverbes 13:16
כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת׃
Proverbes 18:2
לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו׃
Proverbes 18:6
שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא׃
1 Pierre 4:4
ועל זאת תמהים המה ומגדפים כי לא תרוצו עמהם לשטף בזמה כמוהם׃