Exode 22:28
אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר׃
Esaïe 8:21
ועבר בה נקשה ורעב והיה כי ירעב והתקצף וקלל במלכו ובאלהיו ופנה למעלה׃
Actes 23:5
ויאמר פולוס אחי לא ידעתי אשר הוא הכהן הגדול כי כתוב נשיא בעמך לא תאר׃
Ecclesiaste 7:21
גם לכל הדברים אשר ידברו אל תתן לבך אשר לא תשמע את עבדך מקללך׃
Ecclesiaste 7:22
כי גם פעמים רבות ידע לבך אשר גם את קללת אחרים׃
Luc 19:40
ויען ויאמר אני אמר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים׃
Luc 10:40
ומרתא יגעה ברב שרותה ותגש ותאמר הלא תשים על לבך אדני אשר אחותי עזבתני לשרת לבדי אמר נא אליה ותעזר לי׃
Luc 12:2
ואין דבר מכסה אשר לא יגלה ואין נעלם אשר לא יודע׃
Luc 12:3
לכן כל אשר דברתם בחשך באור ישמע ואת אשר לחשתם לאזן בחדרים קרא יקרא על הגגות׃