Proverbes 12:24
יד חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס׃
Proverbes 14:1
חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃
Proverbes 20:4
מחרף עצל לא יחרש ישאל בקציר ואין׃
Proverbes 21:25
תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות׃
Proverbes 23:21
כי סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה׃
Proverbes 24:30
על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב׃
Proverbes 24:31
והנה עלה כלו קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה׃
Hébreux 6:11
אבל חפצנו שכל אחד מכם גם ישקד שקוד להחזיק בשלמות התקוה עד הקץ׃
2 Pierre 1:5-10
5
בעבור זאת השתדלו להעמיד באמונתכם את הצדקה ובצדקה את הדעת׃
6
ובדעת את הפרישות ובפרישות את הסבלנות ובסבלנות את החסידות׃
7
ובחסידות את האחוה ובאחוה את האהבה׃
8
כי אם אלה תמצאנה ותרבינה בכם לא תתנה אתכם להיות בטלים ובלא עשות פרי לדעת אדנינו ישוע המשיח׃
9
כי האיש אשר אין אלה לו עור הוא קצר הראות ושכח את טהרתו מחטאתיו הראשנות׃
10
לכן אחי הוסיפו והשתדלו לחזק את קריאתכם ובחירתכם כי בעשותכם זאת כשול לא תכשלו׃