Ecclesiaste 5:3
כי בא החלום ברב ענין וקול כסיל ברב דברים׃
Proverbes 10:19
ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃
Proverbes 15:2
לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת׃
Job 34:37
כי יסיף על חטאתו פשע בינינו יספוק וירב אמריו לאל׃
Job 35:16
ואיוב הבל יפצה פיהו בבלי דעת מלין יכבר׃
Ecclesiaste 3:22
וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו׃
Ecclesiaste 6:12
כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש׃
Ecclesiaste 8:7
כי איננו ידע מה שיהיה כי כאשר יהיה מי יגיד לו׃
Jacques 4:13
הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח׃
Jacques 4:14
ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃