Job 4:3
הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק׃
Job 4:4
כושל יקימון מליך וברכים כרעות תאמץ׃
Job 16:5
אאמצכם במו פי וניד שפתי יחשך׃
Psaumes 37:30
פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט׃
Psaumes 40:9
בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃
Psaumes 40:10
צדקתך לא כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב׃
Psaumes 71:15-18
15
פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃
16
אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך׃
17
אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך׃
18
וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך׃
Proverbes 10:13
בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב׃
Proverbes 10:20
כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט׃
Proverbes 10:21
שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו׃
Proverbes 10:31
פי צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת׃
Proverbes 10:32
שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות׃
Proverbes 12:13
בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק׃
Proverbes 12:14
מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישוב לו׃
Proverbes 12:18
יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃
Proverbes 15:2
לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת׃
Proverbes 15:23
שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב׃
Proverbes 16:21-24
21
לחכם לב יקרא נבון ומתק שפתים יסיף לקח׃
22
מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת׃
23
לב חכם ישכיל פיהו ועל שפתיו יסיף לקח׃
24
צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם׃
Proverbes 22:17
הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי׃
Proverbes 22:18
כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך׃
Proverbes 25:11
תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו׃
Proverbes 25:12
נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שמעת׃
Proverbes 31:26
פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה׃
Matthieu 12:35
האיש הטוב מאוצר לבו הטוב מוציא את הטוב והאיש הרע מאוצר הרע מוציא רע׃
Luc 4:22
וכלם העידהו ותמהו על דברי חן אשר יצאו מפיהו ויאמרו הלא זה הוא בן יוסף׃
Ephésiens 4:29
כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃
Colossiens 4:6
דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃
2 Samuel 1:16
ויאמר אליו דוד דמיך על ראשך כי פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את משיח יהוה׃
1 Rois 20:40-42
40
ויהי עבדך עשה הנה והנה והוא איננו ויאמר אליו מלך ישראל כן משפטך אתה חרצת׃
41
וימהר ויסר את האפר מעל עיניו ויכר אתו מלך ישראל כי מהנבאים הוא׃
42
ויאמר אליו כה אמר יהוה יען שלחת את איש חרמי מיד והיתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו׃
Psaumes 64:8
ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל ראה בם׃
Psaumes 140:9
ראש מסבי עמל שפתימו יכסומו׃
Proverbes 10:8
חכם לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט׃
Proverbes 10:10
קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט׃
Proverbes 10:14
חכמים יצפנו דעת ופי אויל מחתה קרבה׃
Proverbes 18:6-8
6
שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא׃
7
פי כסיל מחתה לו ושפתיו מוקש נפשו׃
8
דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃
Proverbes 19:5
עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט׃
Proverbes 26:9
חוח עלה ביד שכור ומשל בפי כסילים׃
Luc 19:22
ויאמר אליו מפיך אשפטך העבד הרע אתה ידעת כי אני איש קשה לקח את אשר לא הנחתי וקוצר את אשר לא זרעתי׃