Proverbes 3:16
ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד׃
Proverbes 4:7-9
7
ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃
8
סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃
9
תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
Psaumes 36:6
צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃
Ecclesiaste 5:14-16
14
ואבד העשר ההוא בענין רע והוליד בן ואין בידו מאומה׃
15
כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שילך בידו׃
16
וגם זה רעה חולה כל עמת שבא כן ילך ומה יתרון לו שיעמל לרוח׃
Matthieu 6:19
אל תאצרו לכם אוצרות בארץ אשר יאכלום שם סס ורקב וגנבים יחתרו שם וגנבו׃
Matthieu 6:20
אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא יאכלום שם וגנבים לא יחתרו שם ולא יגנבו׃
Luc 10:42
אבל אחת היא מן הצרך ומרים בחרה לה החלק הטוב אשר לא יקח ממנה׃
Luc 12:20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃
Luc 12:21
זה חלק האצר לו אצרות ולא יעשיר באלהים׃
Luc 12:33
מכרו את רכושכם ותנו צדקה עשו לכם כיסים אשר לא יבלו ואוצר בשמים אשר לא יגרע לעולם אשר גנב לא יקרב אליו וסס לא יאכלהו׃
Luc 16:11
לכן אם בממון העולה לא הייתם נאמנים את האמתי מי יפקיד בידכם׃
Luc 16:12
ואם בדבר אשר לאחרים לא הייתם נאמנים את אשר לכם מי יתן לכם׃
2 Corinthiens 6:10
כנעצבים ובכל עת שמחים כרשים ומעשירי רבים כאשר אין להם מאומה ויש להם כל׃
Ephésiens 3:8
לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃
Philippiens 4:19
ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃
1 Timothée 6:17-19
17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃
18
ויגמלו טוב ויעשירו במעשים טובים לתת מהונם ולעזר לזולתם׃
19
ויאצרו להם אוצר ליסוד טוב לעתיד שישיגו את חיי העולם׃
Jacques 5:1-3
1
הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃
2
עשרכם בלה ובגדיכם אכלם עש׃
3
זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים׃
Apocalypse 3:18
אני איעצך לפנות מאתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בשת ערותות ולמשח עיניך קלורית למען תראה׃
Proverbes 11:4
לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃
Matthieu 6:33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃
Philippiens 3:8
וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃
Philippiens 3:9
ולא תהיה לי צדקתי מתוך התורה כי אם באמונת המשיח הצדקה הבאה מאת האלהים באמונה׃