×

Erreur

AutoTweet NG ZefaniaBible - Verse Plugin - AutoTweet NG Component is not installed or not enabled.
Proverbes 9:13
אשת כסילות המיה פתיות ובל ידעה מה׃
Proverbes 25:24
טוב שבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר׃
Proverbes 27:14
מברך רעהו בקול גדול בבקר השכים קללה תחשב לו׃
Proverbes 27:15
דלף טורד ביום סגריר ואשת מדונים נשתוה׃
Proverbes 31:10-31
10
אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃
11
בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר׃
12
גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה׃
13
דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה׃
14
היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה׃
15
ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה׃
16
זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטע כרם׃
17
חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה׃
18
טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בליל נרה׃
19
ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך׃
20
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון׃
21
לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבש שנים׃
22
מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה׃
23
נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ׃
24
סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני׃
25
עז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון׃
26
פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה׃
27
צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל׃
28
קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה׃
29
רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה׃
30
שקר החן והבל היפי אשה יראת יהוה היא תתהלל׃
31
תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה׃
Génèse 18:9
ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל׃
1 Timothée 5:13
ועוד בהיותן עצלות למדו לשוטט מבית לבית ולא לבד עצלות כי אף מפטפטות ורדפות אחר חדשות ומדברות את אשר לא יתכן׃
1 Timothée 5:14
על כן רצוני כי הצעירות תהיינה לאיש ללדת בנים ולהנהיג את בתיהן ולא לתת לאיב תאנה לחרף׃
Tite 2:5
ולהיות צנועות וטהרות צופיות הליכות ביתן וטבות ונכנעות לבעליהן למען לא יחלל דבר האלהים׃