Proverbes 1:9
כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃
Proverbes 3:22
ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך׃
1 Timothée 2:9
וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים׃
1 Timothée 2:10
אלא כמו שהוא הגון לנשים אשר בחרו להן יראת אלהים במעשים טובים׃
1 Pierre 3:4
כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃
Proverbes 16:31
עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃
Esaïe 28:5
ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו׃
Hébreux 2:7-9
7
ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו ותמשילהו במעשי ידיך׃
8
כל שתה תחת רגליו הנה באשר שת כל תחתיו לא השאיר דבר שלא שת תחתיו ועתה זה לא ראינו עדין כי כל הושת תחתיו׃
9
אבל ישוע המחסר מעט ממלאכים אותו ראינו מעטר בכבוד והדר מפני ענותו עד מות למען אשר יטעם בחסד אלהים את המות בעד כלם׃
1 Pierre 5:4
והיה בהגלות שר הרעים תשאו עטרת הכבוד אשר לא תבל׃
Apocalypse 3:21
המנצח אתננו לשבת אתי על כסאי כאשר נצחתי גם אנכי ואשב את אבי על כסאו׃