Proverbes 4:21
אל יליזו מעיניך שמרם בתוך לבבך׃
Proverbes 4:22
כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא׃
Proverbes 2:10-12
10
כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם׃
11
מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה׃
12
להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות׃
Ephésiens 3:17
שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה׃
2 Thessaloniciens 2:10
ובכל מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את אהבת האמת להושע׃