Proverbes 1:22
עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת׃
Proverbes 1:23
תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם׃
Proverbes 2:2-4
2
להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה׃
3
כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃
4
אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃
Proverbes 3:13-18
13
אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה׃
14
כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃
15
יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה׃
16
ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד׃
17
דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום׃
18
עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר׃
Proverbes 8:5
הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב׃
Proverbes 17:16
למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין׃
Proverbes 18:1
לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע׃
Proverbes 19:8
קנה לב אהב נפשו שמר תבונה למצא טוב׃
Proverbes 23:23
אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה׃
Jacques 1:5
ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃
2 Chroniques 34:2
ויעש הישר בעיני יהוה וילך בדרכי דויד אביו ולא סר ימין ושמאול׃
Job 23:11
באשרו אחזה רגלי דרכו שמרתי ולא אט׃
Psaumes 44:18
לא נסוג אחור לבנו ותט אשרינו מני ארחך׃
Psaumes 119:51
זדים הליצני עד מאד מתורתך לא נטיתי׃
Psaumes 119:157
רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי׃