Matthieu 9:9
ויהי בעבר ישוע משם וירא איש ישב בבית המכס ושמו מתי ויאמר אליו לכה אחרי ויקם וילך אחריך׃
1 Corinthiens 6:10
לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים׃
Proverbes 22:2
עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה׃
Exode 22:25
אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך׃
Exode 22:26
אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו׃
Lévitique 25:35-37
35
וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך׃
36
אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך׃
37
את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך׃
Néhémie 5:5-7
5
ועתה כבשר אחינו בשרנו כבניהם בנינו והנה אנחנו כבשים את בנינו ואת בנתינו לעבדים ויש מבנתינו נכבשות ואין לאל ידנו ושדתינו וכרמינו לאחרים׃
6
ויחר לי מאד כאשר שמעתי את זעקתם ואת הדברים האלה׃
7
וימלך לבי עלי ואריבה את החרים ואת הסגנים ואמרה להם משא איש באחיו אתם נשאים ואתן עליהם קהלה גדולה׃
Psaumes 13:3
הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן אישן המות׃
Matthieu 5:45
למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים׃
Ephésiens 2:1
גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃