Proverbes 6:6-19
6
לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם׃
7
אשר אין לה קצין שטר ומשל׃
8
תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה׃
9
עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך׃
10
מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב׃
11
ובא כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן׃
12
אדם בליעל איש און הולך עקשות פה׃
13
קרץ בעינו מלל ברגלו מרה באצבעתיו׃
14
תהפכות בלבו חרש רע בכל עת מדנים ישלח׃
15
על כן פתאם יבוא אידו פתע ישבר ואין מרפא׃
16
שש הנה שנא יהוה ושבע תועבות נפשו׃
17
עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם נקי׃
18
לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃
19
יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים׃
Job 4:8
כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו׃
Job 5:27
הנה זאת חקרנוה כן היא שמענה ואתה דע לך׃
Job 15:17
אחוך שמע לי וזה חזיתי ואספרה׃
Psaumes 37:25
נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם׃
Psaumes 107:42
יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה׃
Ecclesiaste 4:1-8
1
ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם׃
2
ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה׃
3
וטוב משניהם את אשר עדן לא היה אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש׃
4
וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח׃
5
הכסיל חבק את ידיו ואכל את בשרו׃
6
טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח׃
7
ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש׃
8
יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע הוא׃
Ecclesiaste 7:15
את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו׃
Ecclesiaste 8:9-11
9
את כל זה ראיתי ונתון את לבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש עת אשר שלט האדם באדם לרע לו׃
10
ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו גם זה הבל׃
11
אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע׃
Proverbes 10:13
בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב׃
Proverbes 12:11
עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב׃