Lévitique 19:17
לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא׃
1 Samuel 3:13
והגדתי לו כי שפט אני את ביתו עד עולם בעון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כהה בם׃
1 Rois 21:19
ודברת אליו לאמר כה אמר יהוה הרצחת וגם ירשת ודברת אליו לאמר כה אמר יהוה במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות ילקו הכלבים את דמך גם אתה׃
1 Rois 21:20
ויאמר אחאב אל אליהו המצאתני איבי ויאמר מצאתי יען התמכרך לעשות הרע בעיני יהוה׃
Néhémie 5:7-9
7
וימלך לבי עלי ואריבה את החרים ואת הסגנים ואמרה להם משא איש באחיו אתם נשאים ואתן עליהם קהלה גדולה׃
8
ואמרה להם אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגוים כדי בנו וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו ויחרישו ולא מצאו דבר׃
9
ויאמר לא טוב הדבר אשר אתם עשים הלוא ביראת אלהינו תלכו מחרפת הגוים אויבינו׃
Néhémie 13:8-11
8
וירע לי מאד ואשליכה את כל כלי בית טוביה החוץ מן הלשכה׃
9
ואמרה ויטהרו הלשכות ואשיבה שם כלי בית האלהים את המנחה והלבונה׃
10
ואדעה כי מניות הלוים לא נתנה ויברחו איש לשדהו הלוים והמשררים עשי המלאכה׃
11
ואריבה את הסגנים ואמרה מדוע נעזב בית האלהים ואקבצם ואעמדם על עמדם׃
Néhémie 13:17-11
Néhémie 13:25-11
Néhémie 13:28-11
Job 29:16-18
16
אב אנכי לאביונים ורב לא ידעתי אחקרהו׃
17
ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף׃
18
ואמר עם קני אגוע וכחול ארבה ימים׃
Matthieu 14:4
כי יוחנן אמר אליו לא נכון היתה לך לאשה׃
1 Timothée 5:20
את החטאים תוכיח בפני כל למען ייראו גם האחרים׃
2 Timothée 4:2
הכרז את הדבר והתמד בין בעתו בין שלא בעתו הוכח וגער והזהר בכל ארך רוח והוראה׃
Tite 1:13
והעדות הזאת אמת היא ובעבור כן תוכיחם תוכחה קשה למען יהיו בריאים באמונה׃
Tite 2:15
את אלה תדבר ותזהיר ותוכיח בכל חזקה ואיש אל יבוז לך׃
Proverbes 28:23
מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון׃