Psaumes 9:17
ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים׃
Psaumes 11:6
ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃
Esaïe 3:11
אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו׃
Proverbes 13:9
אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך׃
Proverbes 20:20
מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך׃
Job 18:5
גם אור רשעים ידעך ולא יגה שביב אשו׃
Job 18:6
אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך׃
Job 21:17
כמה נר רשעים ידעך ויבא עלימו אידם חבלים יחלק באפו׃
Matthieu 8:12
אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃
Matthieu 25:8
ותאמרנה הכסילות אל החכמות תנה לנו משמנכן כי יכבו נרותינו׃
Jude 1:13
משברי ים עזים אשר יגרשו בשתם ככבים תעים אשר חשך אפלה צפון להם עדי עד׃