Proverbes 24:8
מחשב להרע לו בעל מזמות יקראו׃
Proverbes 6:14
תהפכות בלבו חרש רע בכל עת מדנים ישלח׃
1 Samuel 23:9
וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל אביתר הכהן הגישה האפוד׃
Ester 3:6
ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי׃
Ester 3:7
בחדש הראשון הוא חדש ניסן בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחדש שנים עשר הוא חדש אדר׃
Job 15:35
הרה עמל וילד און ובטנם תכין מרמה׃
Psaumes 7:14
הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר׃
Psaumes 10:7
אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון׃
Psaumes 28:3
אל תמשכני עם רשעים ועם פעלי און דברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם׃
Psaumes 36:4
און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃
Psaumes 64:4-6
4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
5
יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃
6
יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃
Psaumes 140:2
אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות׃
Esaïe 59:4
אין קרא בצדק ואין נשפט באמונה בטוח על תהו ודבר שוא הרו עמל והוליד און׃
Michée 7:3
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃
Matthieu 26:3
ויקהלו הכהנים הגדולים והסופרים וזקני העם אל חצר הכהן הגדול הנקרא קיפא׃
Matthieu 26:4
ויועצו יחדו לתפש את ישוע בערמה ולהמיתו׃
Luc 23:20
ויסף פילטוס לשאת קולו כי חפץ לפטר את ישוע׃
Luc 23:21
והמה צעקו אליו לאמר הצלב אותו הצלב׃
Actes 13:10
ויאמר אתה המלא כל מרמה וכל עולה בן בליעל ושונא כל צדק הלא תחדל לסלף את דרכי יהוה הישרים׃