Proverbes 13:20
הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע׃
Nombres 16:26
וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם׃
Psaumes 1:1
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃
Psaumes 26:4
לא ישבתי עם מתי שוא ועם נעלמים לא אבוא׃
Psaumes 26:5
שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב׃
Psaumes 119:115
סורו ממני מרעים ואצרה מצות אלהי׃
2 Corinthiens 6:17
על כן צאו מתוכם והברו נאם יהוה וטמא אל תגעו ואני אקבץ אתכם׃
Ephésiens 5:11
ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃
2 Timothée 3:2-5
2
כי יהיו האנשים אהבי עצמם ואהבי בצע והוללים וגאים ומגדפים וממרים באבותם וכפויי טובה ולא חסידים׃
3
חסרי אהבה ובוגדים ומלשינים וזוללים ואכרזים ושנאי טוב׃
4
ומסרים ופחזים וגבהי רוח והלכים אחרי תענוגים יותר מאחרי האלהים׃
5
ואשר דמיון חסידות להם ומכחשים בכחה ואתה סור מאלה׃
Apocalypse 18:4
ואשמע קול אחר מן השמים האמר צאו ממנה עמי פן תתחברו אל חטאתיה ופן תקחו ממכותיה׃
Proverbes 24:1
אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם׃
Proverbes 23:17
אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת יהוה כל היום׃
Psaumes 37:1
לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה׃
Psaumes 73:3
כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה׃