Proverbes 1:11
אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃
1 Samuel 9:11
המה עלים במעלה העיר והמה מצאו נערות יצאות לשאב מים ויאמרו להן היש בזה הראה׃
1 Samuel 22:18
ויאמר המלך לדויג סב אתה ופגע בכהנים ויסב דויג האדמי ויפגע הוא בכהנים וימת ביום ההוא שמנים וחמשה איש נשא אפוד בד׃
1 Samuel 22:19
ואת נב עיר הכהנים הכה לפי חרב מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק ושור וחמור ושה לפי חרב׃
1 Samuel 23:20-23
20
ועתה לכל אות נפשך המלך לרדת רד ולנו הסגירו ביד המלך׃
21
ויאמר שאול ברוכים אתם ליהוה כי חמלתם עלי׃
22
לכו נא הכינו עוד ודעו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו מי ראהו שם כי אמר אלי ערום יערם הוא׃
23
וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל נכון והלכתי אתכם והיה אם ישנו בארץ וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה׃
Psaumes 10:8-10
8
ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו׃
9
יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו׃
10
ודכה ישח ונפל בעצומיו חלכאים׃
Psaumes 37:32
צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו׃
Psaumes 56:6
יגורו יצפינו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי׃
Psaumes 59:3
כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא פשעי ולא חטאתי יהוה׃
Psaumes 140:5
טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה׃
Jérémie 11:19
ואני ככבש אלוף יובל לטבוח ולא ידעתי כי עלי חשבו מחשבות נשחיתה עץ בלחמו ונכרתנו מארץ חיים ושמו לא יזכר עוד׃
Matthieu 26:4
ויועצו יחדו לתפש את ישוע בערמה ולהמיתו׃
Actes 9:24
ויודע לשאול ארבם והמה שמרו את השערים יומם ולילה למען ימיתהו׃
Actes 23:16
וישמע בן אחות פולוס את ארבם וילך ויבא אל המצד ויגד לפולוס׃
Actes 25:3
ויפצרו בו וישאלו ממנו לעשות חסד עמהם להביאו ירושלים והמה מתנכלים אתו להמיתו בדרך׃
Proverbes 22:28
אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך׃
Esaïe 32:18
וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות׃