Proverbes 22:18
כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך׃
Psaumes 19:10
הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃
Psaumes 19:11
גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב׃
Psaumes 119:103
מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃
Psaumes 119:111
נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה׃
Jérémie 15:16
נמצאו דבריך ואכלם ויהי דבריך לי לששון ולשמחת לבבי כי נקרא שמך עלי יהוה אלהי צבאות׃
Proverbes 2:1-5
1
בני אם תקח אמרי ומצותי תצפן אתך׃
2
להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה׃
3
כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃
4
אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃
5
אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃
Proverbes 2:10-5
Proverbes 3:13-18
13
אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה׃
14
כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃
15
יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה׃
16
ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד׃
17
דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום׃
18
עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר׃
Proverbes 23:18
כי אם יש אחרית ותקותך לא תכרת׃
Matthieu 19:21
ויאמר ישוע אליו אם חפצך להיות שלם לך מכר את רכשך ותן לעניים והיה לך אוצר בשמים ושוב הלם ולך אחרי׃
Jacques 1:25
אבל המשקיף בתורה השלמה תורת החרות ומחזיק בה אשר איננו שמע ושכח כי אם עשה בפעל אשרי האיש ההוא במעשהו׃