Proverbes 13:15
שכל טוב יתן חן ודרך בגדים איתן׃
Proverbes 15:19
דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה׃
Josué 23:13
ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם׃
Job 18:8
כי שלח ברשת ברגליו ועל שבכה יתהלך׃
Psaumes 11:6
ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃
Psaumes 18:26
עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל׃
Psaumes 18:27
כי אתה עם עני תושיע ועינים רמות תשפיל׃
Proverbes 13:3
נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו׃
Proverbes 16:17
מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו׃
Proverbes 19:16
שמר מצוה שמר נפשו בוזה דרכיו יומת׃
Psaumes 91:1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
1 Jean 5:18
ידענו כי כל הנולד מאת האלהים לא יחטא כי אשר ילד מאת האלהים ישמר את נפשו והרע לא יגע בו׃
Jude 1:20
ואתם האהובים הבנו באמונתכם הנעלה על כל בקדשתה והתפללו ברוח הקדש׃
Jude 1:21
ושמרתם את נפשתיכם באהבת אלהים וחכיתם לרחמי אדנינו ישוע המשיח לחיי העולם׃