Proverbes 20:16
לקח בגדו כי ערב זר ובעד נכרים חבלהו׃
Exode 22:26
אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו׃
Exode 22:27
כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני׃
2 Rois 4:1
ואשה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמר עבדך אישי מת ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את יהוה והנשה בא לקחת את שני ילדי לו לעבדים׃