Proverbes 2:2-5
2
להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה׃
3
כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃
4
אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃
5
אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃
Proverbes 5:1
בני לחכמתי הקשיבה לתבונתי הט אזנך׃
Proverbes 5:2
לשמר מזמות ודעת שפתיך ינצרו׃
Proverbes 1:3
לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים׃
Proverbes 3:1
בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃
Proverbes 4:4-8
4
וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה׃
5
קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי׃
6
אל תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך׃
7
ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃
8
סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃
Proverbes 8:33
שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו׃
Proverbes 8:34
אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי׃
Esaïe 55:3
הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים׃
Matthieu 17:5
עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃
Proverbes 23:12
הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי דעת׃
Psaumes 90:12
למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃
Ecclesiaste 7:25
סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות׃
Ecclesiaste 8:9
את כל זה ראיתי ונתון את לבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש עת אשר שלט האדם באדם לרע לו׃
Ecclesiaste 8:16
כאשר נתתי את לבי לדעת חכמה ולראות את הענין אשר נעשה על הארץ כי גם ביום ובלילה שנה בעיניו איננו ראה׃