Proverbes 14:29
ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃
Proverbes 16:32
טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃
Proverbes 17:14
פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש׃
Proverbes 19:11
שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על פשע׃
Proverbes 25:8-10
8
אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך׃
9
ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל׃
10
פן יחסדך שמע ודבתך לא תשוב׃
Ephésiens 1:6-8
6
לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃
7
אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃
8
אשר השפיעו עלינו בכל חכמה והשכל׃
Ephésiens 4:32
והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃
Ephésiens 5:1
לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים׃
Proverbes 14:17
קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא׃
Proverbes 18:6
שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא׃
Proverbes 21:24
זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון׃
2 Rois 14:9
וישלח יהואש מלך ישראל אל אמציהו מלך יהודה לאמר החוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון לאמר תנה את בתך לבני לאשה ותעבר חית השדה אשר בלבנון ותרמס את החוח׃
Jacques 3:14
ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת׃
Jacques 4:1
מאין המלחמות והמדנים אשר ביניכם הלא מתוך התאות המתגרות באבריכם׃