×

Erreur

AutoTweet NG ZefaniaBible - Verse Plugin - AutoTweet NG Component is not installed or not enabled.
Proverbes 1:2-6
2
לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה׃
3
לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים׃
4
לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה׃
5
ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃
6
להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃
Psaumes 25:8
טוב וישר יהוה על כן יורה חטאים בדרך׃
Psaumes 25:9
ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו׃
Psaumes 32:8
אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃
Psaumes 119:99
מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃
Psaumes 119:105
נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃
Psaumes 143:8-10
8
השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי׃
9
הצילני מאיבי יהוה אליך כסתי׃
10
למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור׃
Esaïe 35:8
והיה שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה לא יעברנו טמא והוא למו הלך דרך ואוילים לא יתעו׃
Esaïe 48:17
כה אמר יהוה גאלך קדוש ישראל אני יהוה אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך׃
Jérémie 6:16
כה אמר יהוה עמדו על דרכים וראו ושאלו לנתבות עולם אי זה דרך הטוב ולכו בה ומצאו מרגוע לנפשכם ויאמרו לא נלך׃
Matthieu 7:13
באו בפתח הצר כי רחב הפתח ומרוח הדרך המביא לאבדון ורבים אשר יבאו בו׃
Matthieu 7:14
ומה צר הפתח ומוצק הדרך המביא לחיים ומעטים הם אשר ימצאוהו׃
Jean 14:6
ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃