Proverbes 8:20
בארח צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט׃
Psaumes 1:6
כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃
Psaumes 23:3
נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו׃
Psaumes 121:5-8
5
יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך׃
6
יומם השמש לא יככה וירח בלילה׃
7
יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃
8
יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃
Esaïe 35:9
לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה לא תמצא שם והלכו גאולים׃
Esaïe 49:9
לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך הגלו על דרכים ירעו ובכל שפיים מרעיתם׃
Esaïe 49:10
לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש כי מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם׃
Jean 10:28
ואני אתן להן חיי עולמים ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטף אתהן מידי׃
Jean 10:29
האב אשר נתנן לי גדול הוא על כל ואיש לא יחטף אתהן מיד האב׃
Proverbes 3:21-24
21
בני אל ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה׃
22
ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך׃
23
אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף׃
24
אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃
Deutéronome 33:3
אף חבב עמים כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך׃
Deutéronome 33:26-29
26
אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים׃
27
מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד׃
28
וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל׃
29
אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך׃
1 Samuel 2:9
רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃
Psaumes 37:23
מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ׃
Psaumes 37:24
כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו׃
Psaumes 37:28
כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת׃
Psaumes 37:31
תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו׃
Psaumes 66:9
השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו׃
Psaumes 145:20
שומר יהוה את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד׃
Jérémie 32:40
וכרתי להם ברית עולם אשר לא אשוב מאחריהם להיטיבי אותם ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי׃
Jérémie 32:41
וששתי עליהם להטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל לבי ובכל נפשי׃
1 Pierre 1:5
הנשמרים בעז אלהים על יד האמונה לתשועה העתידה להגלות בעת קץ׃
Jude 1:24
ולאשר יכול לשמרכם בבלי מכשול ולהעמיד אתכם בששון תמימים לפני כבודו׃