×

Erreur

AutoTweet NG ZefaniaBible - Verse Plugin - AutoTweet NG Component is not installed or not enabled.
Proverbes 5:22
עוונותיו ילכדנו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך׃
Proverbes 5:23
הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה׃
Job 18:16-18
16
מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו׃
17
זכרו אבד מני ארץ ולא שם לו על פני חוץ׃
18
יהדפהו מאור אל חשך ומתבל ינדהו׃
Job 21:30
כי ליום איד יחשך רע ליום עברות יובלו׃
Psaumes 37:20
כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו׃
Psaumes 37:22
כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו׃
Psaumes 37:28
כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת׃
Psaumes 37:37
שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום׃
Psaumes 37:38
ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה׃
Psaumes 52:5
גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃
Psaumes 104:35
יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את יהוה הללו יה׃
Psaumes 145:20
שומר יהוה את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד׃
Esaïe 3:10
אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו׃
Esaïe 3:11
אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו׃
Deutéronome 7:22
ונשל יהוה אלהיך את הגוים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלתם מהר פן תרבה עליך חית השדה׃
Deutéronome 28:64
והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן׃