Proverbes 4:6
אל תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך׃
Proverbes 6:22-24
22
בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך׃
23
כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר׃
24
לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה׃
Psaumes 25:21
תם וישר יצרוני כי קויתיך׃
Psaumes 119:9-11
9
במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃
10
בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃
11
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
Ecclesiaste 9:15-18
15
ומצא בה איש מסכן חכם ומלט הוא את העיר בחכמתו ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא׃
16
ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים׃
17
דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים׃
18
טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה׃
Ecclesiaste 10:10
אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה׃
Ephésiens 5:15
ועתה ראו והזהרו להתהלך לא ככסילים כי אם כחכמים׃