Proverbes 6:12-14
12
אדם בליעל איש און הולך עקשות פה׃
13
קרץ בעינו מלל ברגלו מרה באצבעתיו׃
14
תהפכות בלבו חרש רע בכל עת מדנים ישלח׃
Proverbes 10:10
קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט׃
Esaïe 6:10
השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו׃
Matthieu 13:15
כי השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו׃
Jean 3:20
כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃
Proverbes 16:27
איש בליעל כרה רעה ועל שפתיו כאש צרבת׃
Michée 7:3
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃
Matthieu 14:7
וישבע לה ויאמר מה תשאל נפשך ואתן לך׃
Matthieu 14:8
ואמה שמה את הדברים בפיה ותשאל לאמר תנה לי פה בקערה את ראש יוחנן המטביל׃
Matthieu 27:23-26
23
ויאמר ההגמון מה אפוא הרעה אשר עשה ויוסיפו עוד צעק לאמר יצלב׃
24
ויהי כראות פילטוס כי לא יועיל מאומה ורבתה עוד המהודה ויקח מים וירחץ את ידיו לעיני העם ויאמר נקי אנכי מדם הצדיק הזה אתם תראו׃
25
ויענו כל העם ויאמרו דמו עלינו ועל בנינו׃
26
אז פטר להם את בר אבא ואת ישוע הכה בשוטים וימסר אותו להצלב׃