Job 5:8
אולם אני אדרש אל אל ואל אלהים אשים דברתי׃
Psaumes 37:4
והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך׃
Psaumes 37:5
גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה׃
Psaumes 55:22
השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃
Matthieu 6:25-34
25
על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃
26
הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃
27
ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף על קומתו אמה אחת׃
28
וללבוש למה תדאגו התבוננו נא אל שושני השדה הצמחות אינן עמלות ואינן טות׃
29
ואני אמר לכם כי גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מהנה׃
30
ואם ככה מלביש האלהים את חציר השדה אשר היום צמח ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃
31
לכן אל תדאגו לאמר מה נאכל ומה נשתה ומה נלבש׃
32
כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה׃
33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃
34
לכן אל תדאגו ליום מחר כי יום מחר הוא ידאג לעצמו ודיו ליום צרתו׃
Luc 12:22
ויאמר אל תלמידיו לכן אני אמר לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ולגופכם מה תלבשו׃
Philippiens 4:6
אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃
1 Pierre 5:7
השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃
Job 22:28
ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור׃
Esaïe 7:5-7
5
יען כי יעץ עליך ארם רעה אפרים ובן רמליהו לאמר׃
6
נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן טבאל׃
7
כה אמר אדני יהוה לא תקום ולא תהיה׃