Proverbes 6:14
תהפכות בלבו חרש רע בכל עת מדנים ישלח׃
Proverbes 6:19
יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים׃
Proverbes 15:18
איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃
Proverbes 18:8
דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃
Proverbes 26:20-22
20
באפס עצים תכבה אש ובאין נרגן ישתק מדון׃
21
פחם לגחלים ועצים לאש ואיש מדונים לחרחר ריב׃
22
דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃
Proverbes 29:22
איש אף יגרה מדון ובעל חמה רב פשע׃
Proverbes 30:33
כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב׃
1 Timothée 6:3-5
3
האיש אשר יורה תורה אחרת ולא יעמד בדברים הבריאים של אדנינו ישוע המשיח ובלקח החסידות׃
4
נפשו עפלה ולא ידע מאומה כי אם חלה הוא בשאלות ומחלקות מלים המביאים לידי קנאה ומריבה וגדופים וחשד רע׃
5
וכוחי הבל של אנשים נשחתי דעת ומחסרי אמת השמים את החסידות לדבר בצע סור מאנשים כאלה׃
Jacques 3:14-16
14
ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת׃
15
אין זאת החכמה הירדת ממעל כי אם חכמת אדמה היא וחכמת היצר והשדים׃
16
כי במקום קנאה ומריבה שם מהומה וכל מעשה רע׃
Proverbes 17:9
מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף׃
Génèse 3:1-13
1
והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן׃
2
ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל׃
3
ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון׃
4
ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון׃
5
כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע׃
6
ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל׃
7
ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת׃
8
וישמעו את קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן׃
9
ויקרא יהוה אלהים אל האדם ויאמר לו איכה׃
10
ויאמר את קלך שמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבא׃
11
ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת׃
12
ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואכל׃
13
ויאמר יהוה אלהים לאשה מה זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל׃
1 Samuel 24:9
ויאמר דוד לשאול למה תשמע את דברי אדם לאמר הנה דוד מבקש רעתך׃
Romains 1:29
וירב בקרבם כל חמס זנות ורשע בצע ואון וימלאו קנאה ורצח ומריבה ומרמה ותהפכות׃
2 Corinthiens 12:20
כי ירא אנכי פן בבאי לא אמצא אתכם כאשר חפצתי ואתם גם אתם לא תמצאו אתי כאשר חפצתם פן יהיה בכם מצה וקנאה ורגז ומריבות ודבה רעה ורכילות וגאות ומבוכה׃