Proverbes 16:23
לב חכם ישכיל פיהו ועל שפתיו יסיף לקח׃
Proverbes 10:8
חכם לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט׃
Proverbes 23:15
בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני׃
1 Rois 3:12
הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך׃
Romains 16:19
כי משמעתכם נודעת לכל לכן אני שמח עליכם אך חפצתי היתכם חכמים להטיב ותמימים לבלתי הרע׃
Jacques 3:17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃
Proverbes 16:24
צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם׃
Proverbes 15:7
שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן׃
Proverbes 27:9
שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש׃
Psaumes 45:2
יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם׃
Ecclesiaste 12:10
בקש קהלת למצא דברי חפץ וכתוב ישר דברי אמת׃
Esaïe 50:4
אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים׃
Luc 4:22
וכלם העידהו ותמהו על דברי חן אשר יצאו מפיהו ויאמרו הלא זה הוא בן יוסף׃
Jean 7:46
ויענו העבדים מעולם לא דבר איש כאיש הזה׃