Proverbes 16:25
יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃
Proverbes 21:2
כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה׃
Proverbes 30:12
דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ׃
1 Samuel 15:13
ויבא שמואל אל שאול ויאמר לו שאול ברוך אתה ליהוה הקימתי את דבר יהוה׃
1 Samuel 15:14
ויאמר שמואל ומה קול הצאן הזה באזני וקול הבקר אשר אנכי שמע׃
Psaumes 36:2
כי החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא׃
Jérémie 2:22
כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית נכתם עונך לפני נאם אדני יהוה׃
Jérémie 2:23
איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי ראי דרכך בגיא דעי מה עשית בכרה קלה משרכת דרכיה׃
Luc 18:9-11
9
ויוסף וישא משלו אל אנשים בטחים בנפשם כי צדיקים המה ואחרים נבזים בעיניהם ויאמר׃
10
שני אנשים עלו אל המקדש להתפלל האחד פרוש והאחד מוכס׃
11
ויתיצב הפרוש לבדו ויתפלל לאמר אלהים אודך כי אינני כאשר האדם הגזלים והעשקים והנאפים או גם כמכס הזה׃
Romains 7:7-9
7
אם כן מה נאמר הכי התורה חטא היא חלילה אלא לא ידעתי את החטא בלתי על ידי התורה כי לא הייתי יודע החמוד לולי אמרה התורה לא תחמד׃
8
וימצא החטא סבה לו במצוה לעורר בקרבי כל חמוד כי מבלעדי התורה החטא מת הוא׃
9
ואני חייתי מלפנים בלא תורה וכאשר באה המצוה ויחי החטא׃
Proverbes 5:21
כי נכח עיני יהוה דרכי איש וכל מעגלתיו מפלס׃
Proverbes 24:12
כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו׃
1 Samuel 16:7
ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב׃
Esaïe 26:7
ארח לצדיק מישרים ישר מעגל צדיק תפלס׃
Jérémie 17:10
אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו׃
Daniel 5:27
תקל תקילתה במאזניא והשתכחת חסיר׃
Luc 16:15
ויאמר אליהם אתם הם המצטדקים לפני האדם ואלהים יודע את לבבכם כי הגבה באדם תועבה הוא לפני האלהים׃
Apocalypse 2:18
ואל מלאך קהל תיאטירא כתב כה אמר בן האלהים אשר עיניו כלבת אש ומרגלתיו כעין נחשת קלל׃
Apocalypse 2:23
והרגתי במות את בניה וידעו כל הקהלות כי אני חקר כליות ולב ונתתי לכם לכל איש כפרי מעלליו׃