Proverbes 14:35
רצון מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש׃
Proverbes 22:11
אהב טהור לב חן שפתיו רעהו מלך׃
Psaumes 101:5-7
5
מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃
6
עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני׃
7
לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני׃