Proverbes 11:1
מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃
Proverbes 20:10
אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם׃
Proverbes 20:23
תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב׃
Lévitique 19:35
לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה׃
Lévitique 19:36
מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים׃
Deutéronome 25:13-15
13
לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה׃
14
לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה׃
15
אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
Ezechiel 45:10
מאזני צדק ואיפת צדק ובת צדק יהי לכם׃
Osée 12:7
כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב׃
Amos 8:5
לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה׃
Michée 6:11
האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה׃