Amos 4:6
וגם אני נתתי לכם נקיון שנים בכל עריכם וחסר לחם בכל מקומתיכם ולא שבתם עדי נאם יהוה׃
Proverbes 13:23
רב אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט׃
1 Corinthiens 9:9-11
9
כי כתוב בתורת משה לא תחסם שור בדישו הלשורים הושש האלהים׃
10
או אך למעננו מדבר אכן למעננו נכתב כי החרש יחרש אלי תקוה והדש ידוש אלי תקוה לקחת חלקו בתקוה׃
11
אם זרענו בכם עניני הרוח הכי דבר גדול הוא אם נקצר מכם עניני הבשר׃