Proverbes 14:17
קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא׃
Proverbes 15:18
איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃
Proverbes 16:32
טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃
Nombres 12:3
והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה׃
Matthieu 11:29
קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם׃
1 Corinthiens 13:4
האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃
1 Corinthiens 13:5
לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה׃
Jacques 1:19
על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃
Jacques 3:17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃
Jacques 3:18
ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום׃
Proverbes 22:24
אל תתרע את בעל אף ואת איש חמות לא תבוא׃
Proverbes 22:25
פן תאלף ארחתו ולקחת מוקש לנפשך׃
Proverbes 25:8
אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך׃
Proverbes 25:28
עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו׃
Ecclesiaste 7:9
אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח׃
Daniel 3:19-25
19
באדין נבוכדנצר התמלי חמא וצלם אנפוהי אשתנו על שדרך מישך ועבד נגו ענה ואמר למזא לאתונא חד שבעה על די חזה למזיה׃
20
ולגברין גברי חיל די בחילה אמר לכפתה לשדרך מישך ועבד נגו למרמא לאתון נורא יקדתא׃
21
באדין גבריא אלך כפתו בסרבליהון פטישיהון וכרבלתהון ולבשיהון ורמיו לגוא אתון נורא יקדתא׃
22
כל קבל דנה מן די מלת מלכא מחצפה ואתונא אזה יתירא גבריא אלך די הסקו לשדרך מישך ועבד נגו קטל המון שביבא די נורא׃
23
וגבריא אלך תלתהון שדרך מישך ועבד נגו נפלו לגוא אתון נורא יקדתא מכפתין׃
24
אדין נבוכדנצר מלכא תוה וקם בהתבהלה ענה ואמר להדברוהי הלא גברין תלתא רמינא לגוא נורא מכפתין ענין ואמרין למלכא יציבא מלכא׃
25
ענה ואמר הא אנה חזה גברין ארבעה שרין מהלכין בגוא נורא וחבל לא איתי בהון ורוה די רביעיא דמה לבר אלהין׃
Matthieu 2:16
וירא הורדוס כי התלו בו המגושים ויקצף מאד וישלח וימת את כל הילדים אשר בבית לחם ובכל גבוליה מבן שנתים ולמטה כפי העת אשר חקרה מפי המגושים׃
Proverbes 4:8
סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃
Ecclesiaste 10:6
נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו׃