Proverbes 13:14
תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות׃
Esaïe 33:6
והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו׃
Apocalypse 21:6
ויאמר אלי היה נהיתה אני האלף והתו הראש והסוף אני אתן לצמא ממעין מים חיים חנם׃
Proverbes 2:10-18
10
כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם׃
11
מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה׃
12
להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות׃
13
העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי חשך׃
14
השמחים לעשות רע יגילו בתהפכות רע׃
15
אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם׃
16
להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃
17
העזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלהיה שכחה׃
18
כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה׃
Proverbes 22:5
צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם׃
Psaumes 18:5
חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות׃
Ecclesiaste 7:26
ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה׃