Proverbes 11:12
בז לרעהו חסר לב ואיש תבונות יחריש׃
Proverbes 17:5
לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה׃
Proverbes 18:3
בבוא רשע בא גם בוז ועם קלון חרפה׃
Job 31:13-15
13
אם אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי׃
14
ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקד מה אשיבנו׃
15
הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃
Job 35:5
הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך׃
Job 35:6
אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו׃
Psaumes 22:24
כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃
Luc 18:9
ויוסף וישא משלו אל אנשים בטחים בנפשם כי צדיקים המה ואחרים נבזים בעיניהם ויאמר׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
Jacques 2:6
ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃
Jacques 2:14-16
14
אחי מה יועיל לאיש אם יאמר כי יש לו אמונה ומעשים אין בו התוכל האמונה להושיעו׃
15
אח או אחות אם יהיו בעירם ובחסר לחם יומם׃
16
ואיש מכם יאמר אליהם לכו לשלום והתחממו ושבעו ולא תתנו להם די מחסור גופם מה תועיל זאת׃
Proverbes 14:31
עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃
Proverbes 11:24
יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור׃
Proverbes 11:25
נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃
Proverbes 19:17
מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם לו׃
Proverbes 28:27
נותן לרש אין מחסור ומעלים עיניו רב מארות׃
Psaumes 41:1
למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה׃
Psaumes 41:2
יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו׃
Psaumes 112:5
טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃
Psaumes 112:9
פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃
Ecclesiaste 11:1
שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו׃
Ecclesiaste 11:2
תן חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ׃
Esaïe 58:7-12
7
הלוא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערם וכסיתו ומבשרך לא תתעלם׃
8
אז יבקע כשחר אורך וארכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד יהוה יאספך׃
9
אז תקרא ויהוה יענה תשוע ויאמר הנני אם תסיר מתוכך מוטה שלח אצבע ודבר און׃
10
ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים׃
11
ונחך יהוה תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמתיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו׃
12
ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וקרא לך גדר פרץ משבב נתיבות לשבת׃
Daniel 4:27
להן מלכא מלכי ישפר עליך וחטיך בצדקה פרק ועויתך במחן ענין הן תהוא ארכה לשלותך׃
Matthieu 25:34-46
34
אז יאמר המלך אל הנצבים לימינו באו ברוכי אבי ורשו את המלכות המוכנה לכם למן הוסד העולם׃
35
כי רעב הייתי ותאכילני צמא הייתי ותשקוני גר הייתי ותאספוני׃
36
ערום ותכסוני חולה ותבקרוני במשמר הייתי ותבאו אלי׃
37
וענו הצדיקים ואמרו אדנינו מתי ראינוך רעב ונכלכלך או צמא ונשקה אותך׃
38
ומתי ראינוך גר ונאספך או ערם ונכסך׃
39
ומתי ראינוך חולה או במשמר ונבא אליך׃
40
והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם׃
41
ואז יאמר גם אל הנצבים לשמאלו לכו מעלי אתם הארורים אל אש עולם המוכנה לשטן ולמלאכיו׃
42
כי רעב הייתי ולא האכלתם אותי צמא הייתי ולא השקיתם אותי׃
43
גר הייתי ולא אספתם אותי ערום ולא כסיתם אותי חולה ובמשמר ולא בקרתם אותי׃
44
וענו גם הם ואמרו אדנינו מתי ראינוך רעב או צמא או גר או ערום או חולה או במשמר ולא שרתנוך׃
45
אז יענה אתם לאמר אמן אמר אני לכם מה שלא עשיתם לאחד מן הצעירים האלה גם לי לא עשיתם׃
46
וילכו אלה למעצבת עולם והצדיקים לחיי עולם׃
Luc 6:30-36
30
וכל השאל ממך תן לו והלקח את אשר לך אל תשאל מאתו׃
31
וכאשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם כן תעשו להם גם אתם׃
32
ואם תאהבו את אהביכם מה הוא חסדכם כי גם החטאים אהבים את אהביהם׃
33
ואם תיטיבו למטיביכם מה הוא חסדכם גם החטאים יעשו כן׃
34
ואם תלוו את האנשים אשר תקוו לקבל מהם מה הוא חסדכם גם החטאים מלוים את החטאים למען יושב להם בשוה׃
35
אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים׃
36
לכן היו רחמנים כאשר גם אביכם רחום הוא׃
Actes 20:35
ובכל הראיתי אתכם כי כן עלינו לעמל ולתמך את החלשים ולזכר את דברי האדון ישוע כי הוא אמר טוב אשר תתן משתקח׃
Hébreux 6:12
שלא תעצלו כי אם תלכו בעקבות היורשים באמונה וארך רוח את ההבטחות׃
1 Jean 3:17-22
17
ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים׃
18
בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃
19
ובזאת נדעה כי מן האמת אנחנו ולפניו נשקיט את לבותינו׃
20
כי אם לבבנו ירשיע אתנו האלהים נשגב הוא מלבבנו וידע את כל׃
21
אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים׃
22
וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃