Proverbes 16:17
מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו׃
Proverbes 28:6
טוב רש הולך בתמו מעקש דרכים והוא עשיר׃
1 Rois 3:6
ויאמר שלמה אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך ותשמר לו את החסד הגדול הזה ותתן לו בן ישב על כסאו כיום הזה׃
Job 1:1
איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע׃
Job 28:28
ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃
Psaumes 25:21
תם וישר יצרוני כי קויתיך׃
Psaumes 112:1
הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃
Ecclesiaste 12:13
סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם׃
Malachie 2:5
בריתי היתה אתו החיים והשלום ואתנם לו מורא וייראני ומפני שמי נחת הוא׃
Malachie 2:6
תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון׃
Actes 9:31
ויהי שלום לקהלות בכל מקמות יהודה והגליל ושמרון ותבנינה ותתהלכנה ביראת האדון ותרבינה בנחמת רוח הקדש׃
Actes 10:22
ויאמרו קרניליוס שר מאה איש צדיק וירא אלהים ולו שם טוב בכל עם היהודים צוה על פי מלאך קדוש לקרא לך אל ביתו ולשמע דברים מפיך׃
Actes 10:35
כי אם בכל עם ועם הירא אותו ועשה צדק רצוי הוא לפניו׃
Proverbes 11:12
בז לרעהו חסר לב ואיש תבונות יחריש׃
Job 12:4
שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים׃
Psaumes 123:3
חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז׃
Psaumes 123:4
רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים׃
Luc 10:16
השומע אליכם אלי הוא שומע והבוזה אתכם אותי הוא בוזה והבוזה אותי הוא בוזה את אשר שלחני׃
Luc 16:14
וישמעו כל זאת גם הפרושים אשר הם אהבי כסף וילעגו לו׃
Romains 2:4
או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולארך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלהים תדריך אתך לתשובה׃
Romains 2:5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃
2 Timothée 3:2
כי יהיו האנשים אהבי עצמם ואהבי בצע והוללים וגאים ומגדפים וממרים באבותם וכפויי טובה ולא חסידים׃
2 Timothée 3:3
חסרי אהבה ובוגדים ומלשינים וזוללים ואכרזים ושנאי טוב׃