Proverbes 3:35
כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון׃
Proverbes 11:29
עוכר ביתו ינחל רוח ועבד אויל לחכם לב׃
Jérémie 16:19
יהוה עזי ומעזי ומנוסי ביום צרה אליך גוים יבאו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל׃
Jérémie 44:17
כי עשה נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לקטר למלכת השמים והסיך לה נסכים כאשר עשינו אנחנו ואבתינו מלכינו ושרינו בערי יהודה ובחצות ירושלם ונשבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו׃
Matthieu 23:29-32
29
אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי בונים אתם את קברי הנביאים ותיפו את מצבות קברות הצדיקים׃
30
ואמרתם אם היינו בימי אבותינו לא היתה ידנו עמהם לשפך דם הנביאים׃
31
ובכן תעידו על נפשכם כי בנים אתם לרוצחי הנביאים׃
32
אף אתם מלאו סאת אבותיכם׃
1 Pierre 1:18
מדעתכם כי לא בדבר נפסד בכסף או בזהב נפדיתם מדרך הבלכם אשר הנחלתם מאת אבותיכם׃
Proverbes 4:7-9
7
ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃
8
סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃
9
תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך׃
Proverbes 11:30
פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם׃
Daniel 12:3
והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד׃
2 Timothée 4:8
ומעתה שמור לי כתר הצדקה אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השפט הצדיק ולא לי לבדי כי גם לכל אהבי הופעתו׃
1 Pierre 5:4
והיה בהגלות שר הרעים תשאו עטרת הכבוד אשר לא תבל׃