Proverbes 14:29
ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃
Proverbes 12:16
אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום׃
Proverbes 15:18
איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃
Proverbes 16:32
טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃
Proverbes 22:24
אל תתרע את בעל אף ואת איש חמות לא תבוא׃
Proverbes 29:22
איש אף יגרה מדון ובעל חמה רב פשע׃
Ecclesiaste 7:9
אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח׃
Jacques 1:19
על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃
Proverbes 6:18
לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃
Proverbes 12:2
טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע׃
Ester 3:6
ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי׃
Ester 7:5
ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן׃
Ester 7:6
ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה׃
Esaïe 32:7
וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים באמרי שקר ובדבר אביון משפט׃
Jérémie 5:26-29
26
כי נמצאו בעמי רשעים ישור כשך יקושים הציבו משחית אנשים ילכדו׃
27
ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה על כן גדלו ויעשירו׃
28
שמנו עשתו גם עברו דברי רע דין לא דנו דין יתום ויצליחו ומשפט אביונים לא שפטו׃
29
העל אלה לא אפקד נאם יהוה אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי׃