Proverbes 12:15
דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם׃
Proverbes 16:25
יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃
Proverbes 30:12
דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ׃
Matthieu 7:13
באו בפתח הצר כי רחב הפתח ומרוח הדרך המביא לאבדון ורבים אשר יבאו בו׃
Matthieu 7:14
ומה צר הפתח ומוצק הדרך המביא לחיים ומעטים הם אשר ימצאוהו׃
Luc 13:24
ויאמר אליהם התאמצו לבוא בפתח הצר כי אמר אני לכם רבים יבקשו לבוא ולא יוכלו׃
Romains 6:21
ומה אפוא הפרי שהיה לכם אז מן המעשים אשר עתה תבשו מהם כי אחריתם המות׃
Galates 6:3
כי החשב את עצמו להיות מה ואיננו מאומה את נפשו הוא מרמה׃
Ephésiens 5:6
אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃
Jacques 1:22
והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃